Regulamin Systemu Herd B2B

REGULAMIN SYSTEMU

HERD B2B

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1.      Regulamin SYSTEMU HERD B2B określa zasady korzystania z Systemu B2B przez partnerów HERD.

2.      System B2B został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

3.      Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a.       OPERATOR / HERD - należy przez to rozumieć firmę HERD MICHAŁ KOZIK z siedzibą w Latchorzewie,

b.      PARTNER - należy przez to rozumieć podmiot, który podpisał z HERD umowę o współpracy,

c.       SYSTEM B2B / SYSTEM HERD B2B - należy przez to rozumieć system teleinformatyczny, którego operatorem jest HERD,

d.      KONTO PARTNERA - należy przez to rozumieć konto utworzone dla PARTNERA po podpisaniu umowy o współpracy, w ramach takiego konta partner może realizować zarządzanie projektami, wykonawcami, zakup/sprzedaż, zamówienia, dostawy, raportowanie, monitorowanie i inne procesy biznesowe udostępniane przez Operatora,

e.       UŻYTKOWNIK - należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z SEYSTEMU B2B, każdy użytkownik musi być przypięty do partnera i jemu podlegać, partner ponosi odpowiedzialność za swoich użytkowników

f.       DOSTĘP DO SYSTEMU - należy przez to rozumieć prawo dostępu do serwisu zgodnie z wybranymi dla danego użytkownika uprawnieniami. Wszyscy użytkownicy otrzymują dostęp bazowy, umożliwiający dostęp do SYSTEMU B2B. Uprawnienia te mogą zostać rozszerzone.

g.      KLIENT / PARTNER KLIENT - należy przez to rozumieć partnera, który ma dostęp do funkcjonalności zarządzania projektami oraz sprzedażowej systemu B2B, czyli może kupować towary i usługi od HERD i jego partnerów

h.      PARTNER / PARTNER DOSTAWCA - należy przez to rozumieć partnera, który ma dostęp do systemu B2B, czyli może realizować projekty dla klientów HERD, sprzedawać im towary lub usługi, oraz dostarczać wykonawców,

i.        UMOWA O WSPÓŁPRACY - należy przez to rozumieć umowę o współpracy pomiędzy HERD a PARTNEREM, która reguluje zasady współpracy handlowej, a także nadaje możliwość uzyskania DOSTĘPU DO SYSTEMU przez PARTERA.

 

 

 § 2. PRAWO DOSTĘPU DO SYSTEMU

             

1.      Dostęp do SYSTEMU B2B może być przyznany Partnerowi wyłącznie w trakcie obowiązywania UMOWY O WSPÓŁPRACY z wykorzystaniem systemu B2B. Rozwiązanie umowy o współpracy skutkuje utratą z tą chwilą prawa dostępu do SYSTEMU B2B.

2.      Na wniosek PARTNERA złożony drogą faksową lub internetową lub automatycznie poprzez SYSTEM B2B, OEPRATOR przyznaje wskazanym osobom DOSTĘP DO SYSTEMU wraz z zakresem uprawnień wskazanym przez PARTNERA dla danego użytkownika. Przyznając dostęp OPERATOR przydziela nowemu użytkownikowi konto i hasło. PARTNER ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przyznanego UŻYTKOWNIKOWI.

3.      Złożenie wniosku o przyznanie DOSTĘPU DO SYSTEMU przez PARTNERA stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.

4.      PARTNER ma prawo do posiadania więcej niż jednego UŻYTKOWNIKA.

5.      OPERATOR zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia DOSTĘPU DO SYSTEMU bez podania przyczyn.

6.      UŻYTKOWNIK jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu PARTNERA bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.

7.      OPERATOR powiadomi PARTNERA na piśmie o każdej zmianie (podmiotowej lub przedmiotowej) w zakresie DOSTĘPU DO SYSTEMU.

8.      Zarejestrowanie UŻYTKOWNIKA i nadanie mu uprawnień do składania/przyjmowania zamówień oznacza, iż jest on uprawniony w imieniu PARTNERA do samodzielnego określania zakresu i wartości zamówienia, miejsca dostawy i innych szczegółów. PARTNER ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i akcje wykonane w ramach systemu przez UŻYTKOWNIKA w zakresie przydzielonych mu uprawnień.

9.      PARTNER ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego UŻYTKOWNIKA i dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania, na piśmie lub z wykorzystaniem systemu, OPERATORA o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do SYSTEMU B2B. PARTNER ponosi odpowiedzialność za zlecenia, które zostały złożone przez UŻYTKOWNIKA nawet jeżeli nie zostały one jeszcze wykonane.

10.  OPERATOR ma prawo cofnąć DOSTĘP DO SYSTEMU wszystkim użytkownikom PARTNERA, który nie dokonał żadnego zakupu/sprzedaży u OPERATORA w okresie kolejnych 60 dni lub zalega OPERATOROWI z płatnościami faktur dłużej niż 21 dni po terminie ich wymagalności. Cofnięcie DOSTĘPU DO SYSTEMU może mieć miejsce także w sytuacji, gdy PARTNER prowadzi działalność konkurencyjną wobec OPERATORA.

11.  Wykrycie działania w SYSTEMIE B2B systemu dokonującego automatycznej akwizycji danych będzie skutkowało natychmiastowym zlikwidowaniem wszystkich kont UŻYTKOWNIKÓW PARTNERA oraz zablokowania konta PARTNERA, który w ten właśnie sposób pozyskuje informacje.

12.  Przyznanie PARTNEROWI PRAWA DOSTĘPU DO SYSTEMU jest jednoznaczne ze zgodą na zamówienie otrzymywania informacji handlowej OPERATORA za pomocą poczty elektronicznej. PARTNER może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zmieniając swoje dane w "Ustawieniach" lub kontaktując się administratorem systemu.

 

                                                                                              

§ 3. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI

 

1.      Współpraca z PARTNERAMI może być prowadzona z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji (dostarczanej przez OPERATORA, zgodnej z systemem MS Windows) lub poprzez użycie API systemu B2B.

2.      Aplikacja dla PARTNERÓW jest dostępna pod adresem podanym przy podpisaniu umowy partnerskiej.

3.      Korzystanie z aplikacji wymaga DOSTĘPU DO SYSTEMU B2B.

4.      OPERATOR udostępnia partnerom w ramach systemu B2B automatyzację i wsparcie w ramach następującej funkcjonalności:

a.       Funkcjonalność wymiany danych i dokumentów (wszelkie informacje, np. pliki, umowy, specyfikacje, notatki, komentarze, oferty, zamówienia, i wiele innych)

b.      Zarządzanie wykonawcami (zarządzanie wykonawcami, wsparcie procesu obsługi wykonawców, synchronizowanie i aktualizowanie danych wykonawców, rozliczanie czasu pracy wykonawców)

c.       Zarządzanie projektami (zarządzanie projektami, zarządzanie zadaniami, zarządzanie zgłoszeniami, harmonogramowanie projektów i zadań, śledzenie stanu projektów i zadań, zarządzanie kartami czasu pracy, zarzadzanie kosztami)

d.      Zarządzanie klientami (zarządzanie klientami, funkcjonalność z zakresu CRM)

e.       Zarządzanie zamówieniami (oferty, zamówienia, stan realizacji zamówienia)

f.       Funkcjonalność rozliczania (faktury zakupu, korekty, zaliczki, rozrachunki, rozliczenia, płatności).

g.      Funkcjonalność raportowania (raporty zakupu, magazynowe, rozrachunków, i wiele innych).

h.      Podpisywanie elektroniczne dokumentów generowanych przez system.

i.        Przesyłanie danych w postaci elektronicznej wymiany danych zgodnie z API SYSTEMU HERD B2B.

                                                                                              

§ 4. WSPÓŁPRACA Z KLIENTAMI

 

1.      Współpraca z KLIENTAMI może być prowadzona z wykorzystaniem portalu B2B lub poprzez użycie API systemu B2B.

2.      Portal B2B jest dostępny pod adresem: http://b2b.herd.pl/

3.      Korzystanie z aplikacji wymaga DOSTĘPU DO SYSTEMU B2B.

4.      OPERATOR udostępnia klientom w ramach systemu B2B automatyzację i wsparcie w ramach następującej funkcjonalności:

a.       Funkcjonalność wymiany danych i dokumentów (wszelkie informacje, np. pliki, umowy, specyfikacje, notatki, komentarze, oferty, zamówienia, i wiele innych)

b.      Zarządzanie wykonawcami (zarządzanie wykonawcami, wsparcie procesu obsługi wykonawców, synchronizowanie i aktualizowanie danych wykonawców, rozliczanie czasu pracy wykonawców)

c.       Zarządzanie projektami (zarządzanie projektami, zarządzanie zadaniami, zarządzanie zgłoszeniami, harmonogramowanie projektów i zadań, śledzenie stanu projektów i zadań, zarządzanie kartami czasu pracy, zarzadzanie kosztami)

d.      Zarządzanie klientami (zarządzanie klientami, funkcjonalność z zakresu CRM)

e.       Zarządzanie zamówieniami (oferty, zamówienia, stan realizacji zamówienia)

f.       Funkcjonalność rozliczania (faktury zakupu, korekty, zaliczki, rozrachunki, rozliczenia, płatności).

g.      Funkcjonalność raportowania (raporty zakupu, magazynowe, rozrachunków, i wiele innych).

h.      Podpisywanie elektroniczne dokumentów generowanych przez system.

i.        Przesyłanie danych w postaci elektronicznej wymiany danych zgodnie z API SYSTEMU HERD B2B.

 

 

§ 5. ZAMÓWIENIA             

 

1.      STRONY ustalają, że zamówienia składane drogą internetową w SYSTEMIE B2B nie wymagają potwierdzenia przez PARTNERA w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej.

2.      OPERATOROWI przysługuje prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.

3.      Złożenie zamówienia w SYSTEMIE B2B jest jednocześnie zaakceptowaniem przez UŻYTKOWNIKA warunków rękojmi/gwarancji udzielane przez HERD na zamawiane produkty.

4.      Przedstawione w SYSTEMIE B2B dane towarów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ 6. ROZLICZANIE PARTNERÓW

 

1.      SYSTEM B2B generuje faktury dla KLIENTÓW za zrealizowane przez OPERATORA zamówienia.

2.      SYSTEM B2B pozwala DOSTAWCOM rejestrować faktury, za zrealizowane przez nich zamówienia. Rejestracja takich dokumentów jest wymagana w celu zrealizowania płatności przez OPERATORA. System wspiera rejestrowanie takich dokumentów.

3.      Faktury są podpisane podpisem elektronicznym i nie wymagają wydruku i podpisania.

4.      System B2B rejestruje płatności PARTNERÓW i OPERATORA, są one zawsze do wglądu dla PARTNERÓW.

 

 § 7. TAJEMNICA HANDLOWA             

 

1.      Dane o cenach produktów oferowanych przez OPERATORA w SYSTEMIE B2B oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przeznaczone są dla PARTNERA wyłącznie dla celów związanych z zakupem od OPERATORA oferowanych przez niego towarów.

2.      PARTNER oraz żaden z jego UŻYTKOWNKÓW nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związanych z zakupem towarów od OPERATORA. W wypadku naruszenia powyższego zakazu DYSTRYBUTOR może cofnąć PARTNEROWI prawo dostępu do SYSTEMU B2B.

 

 

§ 8. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

 

1.      OPERATOR zobowiązuje się do starannego świadczenia usługi dostępu do SYSTEMU B2B.

2.      OPERATOR zobowiązuje się do wykonywania kopii danych i przechowywania jej zgodnie ze standardami bezpieczeństwa.

3.      OPERATOR nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez PARTNERA hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.

4.      OPERATOR nie odpowiada za zakłócenia w realizacji dostępu do SYSTEMU B2B oraz straty i szkody tym spowodowane.

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE      

 

1.      W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie postanowienia UMOWY O WSPÓŁPRACY.

2.      OPERATOR zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. O każdej zmianie PARTNER zostanie poinformowany.

 

Copyright © 2014-2016 Herd.
Wszelkie prawa zastrzeżone.